BBT geeft toe boeken te veranderen zodat deze beter aansluiten op de filosofie van de GBC


IRM

Door Krishnakant

In één van onze artikelen benadrukten we hoe Bhakti Caru Swami's Bengaalse vertaling van het Srimad Bhagavatam een zeer belangrijke vers van Srila Prabhupada's oorspronkelijke versie heeft weggelaten. Het bewuste vers dat is weggelaten, zou onderuithalen dat de GBC's werkelijk geautoriseerde Diksa goeroes binnen ISKCON zijn. Dit is natuurlijk schokkend, aangezien het aantoont dat Srila Prabhupada's boeken werden 'geredigeerd' om de onzinnige GBC goeroe filosofie te steunen in plaats van het dichterbij de oorspronkelijke tekst te brengen, zoals men beweert.

Hoewel we op de hoogte waren van vele omstreden aanpassingen aan Srila Prabhupada's boeken, beweerde de BBT altijd dat deze aanpassingen nodig waren om de 'fouten' van Srila Prabhupada's 'hippie' redacteuren te corrigeren.

Ze beweerden derhalve dat ze niet de boeken van Srila Prabhupada veranderden, maar dat ze Hayagriva's 'incorrecte versie' van de boeken corrigeerden en daarmee juist de boeken TERUG HERSTELDEN naar hoe Srila Prabhupada het wilde. Echter, door de vasthoudende inzet van Zijne Heiligheid Dhira Govinda Prabhu, de voorzitter van het ISKCON bureau van kinderbescherming, hebben we nu bewijs dat de huidige BBT, dat wordt aangestuurd door GBC aanhangers, aanpassingen maakt met het doel om Srila Prabhupada's boeken overeen te laten komen met GBC's visie over ISKCON.

Een tijd geleden merkten vele toegewijden op dat de nieuwe 9-delige editie van de Caitanya Caritamrta, evenals de zojuist gemelde verandering van Bhakti Caru Swami, moedwillig was veranderd ten opzicht van de originele versie van Srila Prabhupada. Srila Prabhupada's Caitanya Caritamrta verklaart het volgende:

"Srila Visvanatha Cakravarti Thakura accepteerde Srila Jagannatha dasa Babaji, die Srila Bhaktivinoda Thakura *initieerde*, die op zijn beurt Srila Gaurakisora dasa Babaji initieerde(C:C, Chapter 1)

In de nieuwe aangepaste 9-delige BBT versie, is deze passage als volgt:

"Srila Visvanatha Cakravarti Thakura accepteerde Srila Jagannatha dasa Babaji, de geestelijk leraar van Srila Bhaktivinoda Thakura, die op zijn beurt Srila Gaurakisora dasa Babaji accepteerde."

Er is met andere woorden besloten dat, in tegenstelling tot wat Srila Prabhupada verklaart, Jagannatha Das Babaji niet daadwerkelijk INITIATIE gaf aan Srila Bhaktivinoda Thakura. De reden dat de BBT Srila Prabhupada's onderwijzingen verandert is erg veelzeggend, aangezien de GBC verklaart dat de relatie tussen Jagannatha Das Babaji en Srila Bhaktivinoda Thakura niet was gebaseerd op 'formele initiatie' maar alleen op basis van het overhandigen van transcendentale kennis. Wanneer het wordt geaccepteerd dat het overhandigen van goddelijke transcendentale kennis op ZICHZELF kan zorgen voor INITIATIE dan zou dat GBC's bezwaren op het Ritvik stelsel onderuithalen, aangezien Srila Prabhupada ons ook zou kunnen *initiëren*  met transcendentale kennis.  

De BBT kon dan ook niet toestaan dat Srila Prabhupada onderwijst dat Jagannatha Dasa Babaji daadwerkelijk Srila Bhaktivinoda Thakura *initieert*, aangezien dat indirect toestaat dat Srila Prabhupada vele generaties lang kan *initiëren* door zijn transcendentale kennis te geven, waarbij de 'formele initiatie'  wordt uitgevoerd  via het door hem opgezette Ritvik stelsel. De onderwijzing van Srila Prabhupada is in ieder geval geheel in lijn met wat hij onderwees over diksa en over initiatie in de Caitanya Caritamrta zelf:

"De werkelijke betekenis van Diksa is het *initieren* van een discipel *met transcendentale kennis* waardoor hij wordt bevrijd van alle materiële besmetting."  
(Madhya-lila, 4:112, Betekenisverklaring)

Het is al erg genoeg dat de BBT moedwillig Srila Prabhupada's belangrijkste erfenis, zijn onderwijzingen, verandert. Het feit dat dit specifiek gedaan wordt om het standpunt van de GBC omtrent het falende goeroestelsel intact te houden, is echter compleet schaamteloos.

Maar juist als je denkt dat het niet erger kan, wordt het nog erger. De BBT is nu namelijk zo arrogant geworden in hun campagne tegen Srila Prabhupada's onderwijzingen, dat ze zelfs hebben geprobeerd om deze verandering te RECHTVAARDIGEN. Dravida Das, de BBT redacteur, werd door Dhira Govinda Prabhu gevraagd naar deze verandering en als antwoord somde hij eerst op waarom Srila Prabhupada's onderwijzingen niet zouden moeten worden aangepast:

"Wat betreft het niet veranderen van de betreffende zinnen hebben we een sterke voorkeur om de boeken niet te veranderen als het niet absoluut nodig is en Srila Prabhupada zei inderdaad dat Jagannatha das Babaji initiatie gaf aan Bhaktivinode."
(BBT redacteur, Dravida Das)

Het is belangrijk om op te merken dat Dravida toegeeft dat Srila Prabhupada "inderdaad zei dat  Jagannatha das Babaji initiatie gaf aan Bhaktivinode".

Voor iemand met een gezond verstand zou dit GENOEG reden moeten zijn om NIET te knoeien met Srila Prabhupada's onderwijzingen. Maar schrik niet. Dravida Das heeft een reden die veel belangrijker is dan het behouden van de onderwijzingen van Srila Prabhupada. Hij verklaart dat we Srila Prabhupada's onderwijzingen moeten veranderen zodat ze overeenkomen met ISKCON's huidige standpunt over initiatie:

"Door het woord "initieerde" te behouden, wordt sterk de indruk gewekt dat het gebruik van de zinsdelen "directe discipel" en zelfs "geaccepteerd als zijn discipel" duiden op formele initiatie zoals we dat in ISKCON kennen en dat is ver van de waarheid."  
(BBT Redacteur, Dravida Das)

Dravida voegt er daarna aan toe dat dit de voornaamste reden was om de verandering te rechtvaardigen:

Dit laatste was in mijn ogen het belangrijkste argument om dit gedeelte te veranderen. 
(BBT Redacteur, Dravida Das)

Kortom, samengevat zegt Dravida het volgende:

Op het moment dat Srila Prabhupada's onderwijzingen verschillen met 'hoe we dat in ISKCON kennen' dan moet het aangepast worden zodat het overeenkomt met 'hoe we dat in ISKCON kennen'. En 'hoe we het in ISKCON kennen' wordt natuurlijk bepaald door de absurde filosofie die de GBC op dat moment predikt.

Het feit dat de GBC ons een bedrieglijk goeroe-stelsel oplegt binnen ISKCON, betekent dat het niet uitmaakt of Srila Prabhupada iets anders onderwijst, aangezien Srila Prabhupada's onderwijzingen moeten worden aangepast aan het standpunt binnen ISKCON. Men past zich binnen ISKCON niet aan de onderwijzingen van Srila Prabhupada aan, zoals een spirituele gemeenschap die Srila Prabhupada volgt zou moeten doen. Het is al erg genoeg dat ISKCON zich NIET laat leiden door Srila Prabhupada's onderwijzingen, maar nu moeten Srila Prabhupada's onderwijzingen ook nog worden aangepast zodat het aansluit bij hoe men binnen ISKCON handelt.

Wat deze schokkende stand van zaken nog belachelijker maakt, is dat 'hoe we het in ISKCON kennen' sowieso telkens verandert.

1.  Vanaf 1978 'kenden' we een initiatiestelsel waarin SLECHTS initiatie kon worden genomen van 11 personen, en dan alleen van degene uit jouw geografische gebied. 

2. Daarna vanaf 1986 'kenden' we een verandering in dit initiatiestelsel, waarbij het mogelijk was om initiatie van vele anderen te nemen, mits zij genoeg stemmen hadden ontvangen.

3.  Nu 'kennen' we wederom een verandering; vereer degene van wie je initiatie krijgt niet teveel en vergeet niet dat Srila Prabhupada ook nog belangrijke dingen doet die soms nog belangrijker zijn dan de persoon die ons initieert.

4. En waarom zou dit standpunt volgend jaar niet wederom veranderen?

5. En alleen omdat we momenteel denken te 'weten' dat initiatie betekent dat het om de 'formele ceremonie' gaat, moeten alle onderwijzingen in Srila Prabhupada's boeken die anders impliceren worden aangepast.

Dit is tevens een erg beangstigende ontwikkeling vanwege nog een andere reden. Deze manier van rechtvaardigen maakt de weg namelijk vrij voor om MEER van Srila Prabhupada's onderwijzingen te veranderen als dat beter aansluit bij de GBC. Indien ISKCON in de toekomst bijvoorbeeld van mening is dat 'vrouwen net zo intelligent zijn als mannen', kunnen we alle verklaringen van Srila Prabhupada veranderen waarin hij zegt dat vrouwen minder intelligent zijn, aangezien het niet overeenkomt met 'hoe we het in ISKCON kennen'. Of als we in de toekomst in ISKCON bijvoorbeeld denken dat Heer Siva net zo vereerd moet worden als Krishna, moeten we in Srila Prabhupada's boeken het woord 'Halfgod' overal aanpassen, en zo kunnen we verder gaan.

Uiteraard kan iemand het argument geven dat de filosofie zoals 'we het kennen in ISKCON' nooit zal veranderen en altijd trouw zal zijn aan Srila Prabhupada's onderwijzingen, en dat de bovenstaande angst ongefundeerd is. (Uiteraard kunnen varkens misschien ook vliegen).

Als de laatste decennia iets duidelijk maken, is het de zekerheid dat de GBC ALTIJD zal afwijken van Srila Prabhupada's onderwijzingen, en de ENIGE BESCHERMING DIE WE HEBBEN, ZIJN SRILA PRABUPADA'S ONDERWIJZINGEN.

Wanneer we Srila Prabhupada's onderwijzingen aanpassen aan de onzin waar we op dat moment in geloven, dan zal alles verloren zijn, zoals nu lijkt te gebeuren.

Hoe lang blijft deze krankzinnigheid, die leidt tot de vernietiging van Srila Prabhupada's beweging, nog doorgaan? Het is niet verassend dat toegewijden, levenslange leden en het publiek, in grote getalen de IRM beginnen te steunen.Terug naar homepage

Chant alsjeblieft: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama,
Hare Rama, Rama, Rama, Hare, Hare. En wees gelukkig!