Priznavanje Grešaka GBC-ja se nastavlja – 1


IRM


Povratak Prabhupadu, 23. izdanje, Proleće 2009
Autor: Krishnakant

U BTP br.22 (Povratak Prabhupadu magazin) smo dokumentovali kako, usled propovednih pokušaja IRM-a, GBC je postepeno promenio svoju poziciju koja se sada poistovećuje sa pozicijom IRM-a, sa ISKCON guruima koji indirektno ili direktno priznaju da su samo ritvici (sveštenici), a ne zapravo oni koji daju dikša, ili duhovnu inicijaciju (molimo vas pogledajte ’Istoriju priznavanja grešaka GBC-ja’). U nastavku mi donosimo novu seriju dokaza još jednog GBC izglasanog guru obmanjivača, Njegove Svetosti Šivarama Swamija (“SRS“).

Šrila Prabhupada daje dikšu

“Čaitanya-caritamrta opisuje da kada neko, izvršava pročišćavajuće aktivnosti kojim Krišna prihvata nekog kao Svog sopstvenog u Njegovog porodici, to se zove dikša. I onda u daljim detaljima, šta to znači? To znači divyam jnanam yato dadyat kuryat papasya sanksayam, ta... ta divyajnana, ili to, neko ima transedentalno znanje; kao što pevamo svaki dan, divya-jnana hrde prokasito. Transedentalno znanje pomoću koga je neznanje uništeno, jer je to prava suština onoga šta predstavlja pročišćenje."
(Podcast, “Škotske Inicijacije“, 9/1/2008)

U BTP br.21 smo demonstrirali da Guru-puja molitva pevana Šrila Prabhupadu svakog jutra u svakom ISKCON hramu od svakog ISKCON člana je zapravo slavljenje Šrila Prabhupada kao dikša Guru-a ISKCON-a (Molimo vas pogledajte BTP 21; “Dokaz je ispred nas svakog jutra“.) Sada SRS potvrđuje ovo izjavljujući da dikša znači primanje divya-jnana, ili transedentalnog znanja, kao što “mi pevamo svakog dana, divyajnana hrde prokasito“. Ali ovo se peva svakodnevno od nas ŠRILA PRABHUPADU, kao osobi koja nam daje ovu divya-jnana, jer je ovo ključni stih iz Gurupuja molitve. Nije pevana ni od jednog SRS “učenika“ njemu, niti je peva zaista bilo ko bilo kojem ISKCON-ovom guru obmanjivaču!

ISKCON gurui ne daju dikša

“Šrila Prabhupada čini ovu izjavu da, generalno govoreći dikša guru je osoba koja daje najviše šikša. […] I pomoću činjenice da on daje dikša, što je zapravo princip baziran na šikši. Divyam jnanam yato dadyat kuryat papasya sanksayam. Dakle Šrila Prabhupada kaže inicirajte ga transedentalnim znanjem. […] Ja obično nazivam šikša gurue kao dikša gurue jer veoma često dikša guru, je ovde 2 nedelje godišnje isto koliko ja provodim vremena u Engleskoj. Dakle ja nisam stanovnik ovde više. Dakle dikša gurui, dikša gurui ne postoje."
(Bhaktivedanta Manor lekcija, 11/1/2009)

Sledeći od prethodne tačke, SRS sada naglašava da se dikša daje od osobe koja daje više šikša, jer one iniciraju osobu sa transedentalnim znanjem. I ovo definitivno ne mogu biti ISKCON inicirajući “dikša“ gurui jer njih nema naokolo! Kao što smo videli u zadnjem zaključku, ovo transedentalno znanje je dato od Šrila Prabhupada.

ISKCON dikša guru je samo još jedan bhakta

“Dakle ako hramski predsednik treba da ima ovlašćenje, onda takođe treba biti odgovoran, i on onda takođe treba da primi karmu. Šrila Prabhupada je takođe rekao koliko mora da se uzme karme. Svako uzima karmu. […] Dakle nije u pitanju nikakva ekskluzivnost da ljudi uzimaju karmu. […] Dakle nije samo dikša koji uzima karmu. I nije samo dikša guru ko doprinosi ili uzima odgovornost za vođenje nekoga kući, kući nazad Bogu."
(Bhaktivedanta manor lekcija, 11/1/2009)

Sledeći od poslednje tačke, SRS dalje naglašava da ISKCON dikša guru ne uzima neku posebnu karmu u ime svog “učenika“, niti je osobeno odgovoran za vođenje svojeg “učenika“ nazad Bogu. On je samo jedan među mnogim uključenim igračima. SRS čini jasno da ISKCON “dikša“ gurui ne vrše nikakvu posebnu funkciju drugačiju od ostalih ISKCON vođa sa kojima bhakte međusobno deluju.


Bez promena u ISKCON paradigmama

“I Šrila Prabhupada je znao naše intezivne meditacije na svaku njegovu reč. I ohrabrio nas je svojim govornim upustvima kao i porukama kroz srce […] Danas kao što je bio pre 30 godina, kao što će biti hiljadama godina od sada, ISKCON bhakte mogu živeti sa misijom Prabhupada – misijom njihovog gurua – štampajući i deleći knjige."
(SRS tekstualna poruka, 4/12/2008)

Izjava iznad savršeno oslikava IRM-ovu “Bez Promena“ poziciju, izjavljenu u našem papiru Bez Promene u ISKCON Paradigmi, objavljenu od Štampe Kolumbijskog Univerziteta (i ovde dostupnu www.iskconirm.com/docs/webpages/no_change_in_iskcon_paradigm.htm), da je ISKCON bio namenjen da nastavi da funkcioniše kako je funkcionisao kada je Šrila Prabhupada bio fizički prisutan. I uistinu, SRS čini jasnim da će ovo biti slučaj i narednih 1000 godina, i da će Šrila Prabhupada biti guru ISKCON-a na isti način na koji je bio prethodno kada je bio fizički prisutan i kada je lično ohrabrivao SRS putem govornih upustava. Koji je kao svačiji i dikša i šikša Guru.


Nisam ritvik – časna reč!

“Ali u okviru Šrila Prabhupadove organizacije, onda i naravno, koja stvarno pokazuje našu posvećenost u jednom smislu – ne verujem da će me neko teretiti što sam ritvik ’ ali mi takođe uzimamo inicijaciju kroz parampara i praktično uspostavljamo veoma blizak odnos sa Šrila Prabhupadom, koje je još jedano breme za sve članove ovog pokreta."
(Bhaktivedanta Manor lekcija, 11/1/2009)

Svestan da može biti optužen kao sledbenik IRM-a, SRS ovde uzime nesvakidašnji korak tvrdeći da NIJE ritvik, kada još jednom ukazuje na uspostavljanje svojih IRM uverenja, govoreći kako zapravo inicijacija rezultira u postavljanju pravog odnosa sa Šrila Prabhupadom, što je zapravo tačno ono što bi se desilo da neko uzme inicijaciju od Šrila Prabhupada putem ritvik sistema!

Zaključak

Činjenice su tako jasne da su čak i guru obmanjivači sami prisiljeni da ih priznaju. Ali s’obzirom da je Kali-yuga, doba licemerja, oni moraju da žive svoje živote na totalno suprotan način od onoga što propovedaju, i maskirajući se kao da su dikša guru, sebe osiguravaju da mogu biti obožavani i počastvovani od njihovih zavedenih “učenika“. (drugačije poznato kao “Velike Guru Obmane, 3. deo").


Molimo pevajte: Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna, Krišna, Hare, Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Hare, Hare.
I Budite Srećni!