IRM

Kada neko ne može da pobije argument, on će često predstaviti argument na koji može da odgovori, tako ga lažno predstavljajući, da je to argument, koji on zaista ne može da pobije. Takva tehnika je logička obmana i zove se “lažni argument’’.

Mi ćemo pokazati, kako je GBC izglasani guru prevarant, HH Šivarama Swami (“ŠRS”), bio prinuđen da pribegne takvoj tehnici, usled nemoći da pobije argumente IRM-a. Svi njegovi citati su preuzeti iz knjige koju je napisao, pod nazivom Suddha Bhakti Cintamani. Njegovi citati će biti u žutim kolonama, dok će ispod njih biti naši odgovori na iste.

Ritvik po naredbi i po standardu

Ritvici su saglasni, da njihovo razumevanje inicijacije nije po standardu, ali ipak kažu, da je njihov preporučeni proces za povezivanje sa učeničkim nasleđem prihvatljiv zahvaljujući Šrila Prabhupadovom izvanredno opunomoćenom statusu.’’

Lažan argument. To nije ono što mi kažemo. Mi kažemo, da je naše razumevanje inicijacije po standardu, jer je ono dosledno sa učenjima i praksom koju je sprovodio Šrila Prabhupada. I ono je prihvatljivo ne zbog Šrila Prabhupadovog izvanredno opunomoćenog statusa (mada tu mogućnost svakako ne poričemo), već zato, što je to naredba Šrila Prabhupada.

Još lažnih argumenata

“Sem toga, predlog da je Šrila Prabhupada bio opunomoćen da deluje protivno spisima i Vaišnavskoj tradiciji – ili da iskoristi svoje opunomoćenje za tako nešto, je uvreda, radije nego pohvala.”

Lažan argument. Mi ovakvu tvrdnju nikada nismo objavili, prema tome, to opet nije činjenica.
I zaista, GBC nikada nije mogao da proizvede nikakvu šastrik naredbu,
koju bi prekršio onaj, ko prihvata Šrila Prabhupada kao inicirajućeg Gurua.

Pravo duhovno nasleđe

“Predlagati, da se Prabhupada nije strogo odnosio prema svom duhovnom nasleđu — da je on bio nezavistan - apsolutni autoritet — znači pridavati mu status, koji kartabhaja sahajiyas pridaju svome guruu.”

Lažan argument. Mi to ne predlažemo. Radije, duhovno nasleđe koje je Šrila Prabhupada nasledio, je objašnjeno od samog Šrila Prabhupada:

Svaki ačarya širi svoj duhovni pokret na poseban način u nameri da probudi u ljudima svesnost Krišne. Zasto se metod jednog ačarye može razlikovati od metoda drugog, ali krajnji cilj nikada nije zanemaren.’’
(Šri Caitanya-caritamrta, Adi-lila, 7:37, smisao)

Nikakvo objašnjenje

“To takođe podseća na Mayavada filozofiju, sam način na koji oni izvrću značenje iz šastra, samo da bi ono odgovaralo njihovim unapred osmišljenim zaključcima, a korišćenje takvih indirektnih objašnjenja se zove
gauna-vritti.”

Ali GBC je taj, koji NEMA objašnjenje za svoju poziciju, nebitno ako je ono čak i ‘’indirektno’’, otkako je on povukao svoj pozicioni dokument javno priznajući, da nepostoji nikakav dokaz koji bi podržao njegov zaključak (molimo vidite Specijalno Izdanje PP, Dokaz 6).

Jasno opunomoćen

“Štaviše, osnovni argument ritvika, da ISKCON-ove buduće generacije imaju nasledno pravo na direktnu dikša vezu sa Šrila Prabhupadom, je vrlo sličan argumentu jata-gosani sahajiya, koji tvrde da imaju duhovno poreklo od, naprimer Gospodina Nityanande, isključivo po principu krvne veze. Obe grupe tvrde da im aju pravo na izmišljeno duhovno nasleđe bez ikakvog jasnog opunomoćenja od svog osnivača.’’

Ali, kao što smo videli, naša pozicija nije zasnovana na bilo kakvoj izmišljotini, već od ‘’jasnog opunomoćenja’’ dobijenog od Šrila Prabhupada, putem njegovih naredbi, koje su date u Naredbi od 9-og Jula, 1977, njegovom Zadnjem Zaveštanju i Testamentu, GBC rezoluciji koju je odobrio kao i u ostalim dokazima koje smo predočili.

Molimo vidite pozicioni dokument ‘’Konačna Naredba’’ i naše druge dokumente, kao i Specijalno Izdanje PP časopisa. Šrila Prabhupada je 1966 godine sebe postavio na položaj jedinog dikša Gurua za ISKCON, i on je od tada, pa tokom svih tih godina, sve do 1977 izjavio samo to, da stanje stvari mora ostati neizmenjeno. Da li se može biti jasniji od ovoga?

“Preskočni” argument

“Ovaj glavni argument takođe otvara put svim bhaktama, da oni mogu u svako vreme, preskočiti liniju učeničkog nasleđa sve do samog Šrila Prabhupada. To skriva istinu, da je služenje slugi superiornije od direktne službe. On takođe otvara i Pandorinu kutiju, dozvoljavajući direktan pristup bilo kom članu učeničkog nasleđa, uključujući i samog Krišnu.’’

Očigledni lažni argument, je da on namerno ignoriše tu činjenicu, da mi u potpunosti sledimo Šrila Prabhupadove naredbe, zaključak je sledeći:

“…i da bi smo primili pravu poruku Šrimad - Bhagavatama,potrebno je da priđemo poslednjoj kariki u lancu učeničkog nasleđa, ili duhovnom učitelju.”
(Šrimad -Bhagavatam, 2.9.7, smisao)

Prema tome, niko ne može imati direktan pristup nijednom članu iz parampara,osim pristupa sadašnjoj vezi, koja je trenutno Šrila Prabhupada.

Rugala se šerpa loncu

‘’Još jedna frakcija, koja može narušiti veru Prabhupadanugasa (…) Ovi bhakte su ili bivši članovi ISKCON-a ili trenutni članovi Gaudiya Matha.’’

ŠRS ovde svojim oštrim rečima takođe pokušava da napadne i članove Gaudiya Matha, budući da je on po tom pitanju pravi specijalista, otkako je sredinom devedesetih i on sam bio jedan od vodećih sledbenika Narayana Maharaja iz Gaudiya Matha, tako da je kriv po svim tačkama, za sve o čemu ovde govori.

ZAKLJUČAK

ŠRS nastavlja tradiciju GBC-ja izmišljajući lažne argumente, tako optužujući poziciju IRM-a, otkako oni ne mogu prihvatiti činjenicu o kojoj mi u stvari govorimo. ŠRS , u krajnjoj liniji, priznaje, da ’’ritvik filozofija’’ dolazi od:

"očigledno dobronamernih sledbenika Šrila Prabhupada.’’

Ovo je značajna promena od pokušaja karakteriziranja nas kao demona, koji se posebno zalažu, da razruše ISKCON; ova izjava odjekuje u zvaničnom GBC-jevom dokumentu , predstavljenom kao deo debate, koju je organizovao Univerzitet Martin Luther , Nemačka, i ona kaže:

"Nema sumnje, da su kako Lideri ISKCON-a, a tako i IRM, delovali i nastavljaju da deluju, kako bi dokazali to, što svako od njih smatra ispravnim teološkim zaključkom po pitanju gurua i učenika.’’

(Članak je u potpunosti dostupan na: www.iskconirm.com/docs/pdf/krishnakirti.pdf)